Ochrona danych

INFORMACJA o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I.       Administrator danych osobowych

My, MPEC Sp. z o.o. w Sławnie, ul. Rapackiego 19A, 76-100 Sławno, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II.      Inspektor Ochrony Danych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw kontaktuj się przez e-mail: mpec@slawno.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.     Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych przez MPEC odbywa się w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między Panem/Panią a MPEC oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji takiej umowy.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z wykonaniem zawartej umowy (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w związku z obowiązkiem MPEC wynikającym z przepisów prawa podatkowego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów MPEC (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;

w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji w MPEC, w tym w szczególności w zakresie monitoringu komunikacji elektronicznej oraz przepływu danych w MPEC, administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji, zapewnieniem ciągłości działania MPEC oraz zarządzania jakością danych posiadanych przez MPEC;

w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego MPEC, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;

w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez MPEC oraz przez Panią/Pana na rzecz MPEC, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych;

w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem i dostawcami usług;

w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania, w tym w ramach sprawozdawczości zarządczej.;

IV.     Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

V.      Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.     Okres przechowywania danych

Dokumentację przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z kategorią archiwizacji po ustaniu podstawowego celu przetwarzania.

VII.    Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: mpec@slawno.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji przepisów prawa.