INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023

2 MARZEC 2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023

W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców.

Przewiduje on, że wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Dlatego też, w każdym okresie rozliczeniowym przedsiębiorstwo porówna ceny: średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą [1] powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe [2], cenę dostawy ciepła [3] oraz maksymalną cenę dostawy ciepła [4].

W rozliczeniach z Odbiorcami będzie stosowana cena najniższa.

Użyte powyżej określenia oznaczają:

[1] średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą – wynika z ustawy z 15 września 2022 r. (150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu i oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła)

[2] średnia stawka opłat za usługi przesyłowe – wyliczona ze stałych i zmiennych stawek za przesyłanie ciepła na podstawie taryfy przedsiębiorstwa

[3] cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie taryfy przedsiębiorstwa

[4] maksymalna cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie cen z 30 września 2022 r. powiększonych o 40% opublikowane przez Prezesa URE do dnia 25 lutego 2023 r.

Informacja o maksymalnej cenie dostawy ciepła, jednostkowej wysokości wyrównania i cenie dostawy bez wyrównania zostanie zamieszczona na stronie internetowej MPEC (art. 59a ust. 1 ww. ustawy) po opublikowaniu przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki cen dostawy ciepła (art. 3a ust. 1 ww. ustawy).
(Ceny i stawki)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie informuje, iż w/w ceny mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianami przepisów Ustawy.

Kogo dotyczy nowy system wsparcia?

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe –  odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia.
 • Grupa 2 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych a art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do MPEC według wzoru (Załącznik nr 1 )
 • Grupa 3 – inne podmioty niż te, o których mowa w pkt 2 ustawy (Grupa 2),  które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach – powinny złożyć oświadczenia do MPEC według wzoru (Załącznik nr 1)
 • Grupa 4 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenia do MPEC według wzoru (Załącznik nr 2)

Kto musi złożyć Oświadczenie

Podmioty z Grupy 2, 3 i 4, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) – prosimy o dołączenie stosownych pełnomocnictw/uchwał.

Sposób składania oświadczeń:

 • Na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (data nadania na poczcie jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w terminie).
 • Osobiście w Biurze MPEC Sławno, 76-100 Sławno, ul. Rapackiego 19A.
 • Drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: mpec@slawno.pl
 • W przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu powinni Państwo złożyć zaktualizowane oświadczenie.

Kogo system wsparcia nie obejmie?

Odbiorców korzystających ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie poniższych przepisów:

1) ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);

2) ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

3) art. 24 i 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.)

4) ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687)

WAŻNE INFORMACJE:

 • Oświadczenia złożone przez odbiorców przed nowelizacją Ustawy zostaną uwzględnione przy stosowaniu maksymalnej ceny. Oznacza to, że oświadczenia te zostaną przez MPEC zweryfikowane i w przypadku braków będą musiały być uzupełnione lub wypełnione ponownie
 • Odbiorcy, którzy dotychczas zostali objęci rekompensatami, od 1 marca 2023 r. zostaną także objęci maksymalnymi cenami dostawy ciepła automatycznie bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.
 • Odbiorcy z grupy 2 i 3, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r.
 • Odbiorcy z grupy 4, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, w celu objęcia systemem wsparcia powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r. W przypadku upływu tego terminu, ceny maksymalne będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.